Τo «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» ιδρύθηκε τον Σεπτέμβρη του 2006, από τον Γιάννη Σαμπροβαλάκη και τον Γιάννη Τσελίκα, με τη μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας.  Σκοπός της εταιρείας είναι η μελέτη, η καλλιέργεια, η προαγωγή, η έκδοση, η εξύψωση και προβολή της έντεχνης ελληνικής μουσικής. Στοχεύει στη συνεργασία για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής σύγχρονης πολιτιστικής ταυτότητας ώστε να φέρει σε επαφή την Ελληνική κουλτούρα με τις κουλτούρες χωρών της Ευρώπης και του κόσμου, δημιουργώντας γέφυρες συνεργασίας με καλλιτέχνες και φορείς της μουσικής από όλον τον κόσμο.


Τα μέσα με τα οποία η εταιρεία επιδιώκει να πραγματοποιήσει το σκοπό της είναι ενδεικτικώς τα ακόλουθα:
(α) η έρευνα πηγών που αφορούν την έντεχνη ελληνική μουσική (μουσικά χειρόγραφα, θεωρητικά κείμενα, μουσικές εκδόσεις, αδημοσίευτη αλληλογραφία, κριτικές, βιβλία, διατριβές, εργασίες, άρθρα, φωτογραφικό υλικό κ.λπ.).
(β) η επιστημονική και μουσικολογική επεξεργασία, επιμέλεια, μεταγραφή, ενορχήστρωση, διασκευή, αποκατάσταση και σχεδιασμός σε ηλεκτρονική μορφή των πηγών της έντεχνης ελληνικής μουσικής.  
(γ) η έκδοση βιβλίων, περιοδικών, φυλλαδίων και κάθε είδους εντύπου που σχετίζεται με την προώθηση της έντεχνης ελληνικής μουσικής.
(δ) η προβολή και διανομή των εκδόσεων των πηγών της έντεχνης ελληνικής μουσικής στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
(ε) η παραγωγή, επιμέλεια και έκδοση ηχογραφήσεων και μαγνητοσκοπήσεων έντεχνης ελληνικής μουσικής (CD, VCD, DVD κ.λπ.).
(στ) η διοργάνωση παραστάσεων, συναυλιών, φεστιβάλ, και κάθε είδους εκδηλώσεων που προβάλλουν την έντεχνη Ελληνική μουσική. 
(ζ) η διοργάνωση σεμιναρίων, παρουσιάσεων, διαλέξεων, προβολών, εκθέσεων και κάθε μορφής καλλιτεχνικής και πνευματικής εκδήλωσης.
(η) η συνεργασία με άλλους καλλιτεχνικούς, εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς φορείς, δημόσιους, δημοτικούς και ιδιωτικούς της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την προώθηση των στόχων και αρχών της.
(θ) η υποστήριξη της συνεργασίας ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες, ειδικότερα ανάμεσα στην Ελλάδα και άλλα κράτη, με την προβολή και έκδοση έργων των Ελλήνων συνθετών της διασποράς.
(ι) η παροχή πληροφοριών σχετικά με θέματα που αφορούν την έντεχνη ελληνική μουσική.
(ια) η θέσπιση διαγωνισμών και βραβείων ερμηνείας και σύνθεσης  έντεχνης ελληνικής μουσικης.


ΕΣΠΑ